การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5

(The 5th CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 5th 2022) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

ชื่อโครงการ :  การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

ระยะเวลาการดำเนินการ : 27 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565 (ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถานที่ดำเนินการ :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

1.1 หลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการ (About conference)

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 (รูปแบบ ON-LINE) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษาของหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ได้นำเสนอผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัย และเป็นกิจกรรมที่ช่วยจะผลักดันคุณภาพงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการด้านวิชาการ ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้อย่างดี
          อนึ่งการจัดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 5 นี้ ได้มีสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการประชุมวิชาการจำนวน 10 แห่งอันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และความร่วมมือกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เว็บไซต์การประชุมที่ผ่านมา

ครั้งที่ 1 ncst2018

ครั้งที่ 2 ncst2019

ครั้งที่ 3 ncst2020

ครั้งที่ 4 ncst2021

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
    2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน
    3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน
    4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

 

1.2 ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Related topics)

1. มัลติมีเดียและอีสปอร์ต
2. อาหารและโภชนาการ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
4. ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
6. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
7. คณิตศาสตร์และสถิติ และการประยุกต์
8. การศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
10. วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
11. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1.3 รูปแบบการประชุมวิชาการ (Pattern of conference)

         การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation)

         บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่นำเสนอ หรือเกี่ยวข้อง จำนวนสองท่าน

         บทความทุกบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (NCST 5th proceeding) สำหรับบทความที่นำเสนอและได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์

 

1.4 สถานที่ (Venue)

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

 อัตราค่าลงทะเบียน

     1. บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความละ 2,000 บาท 
     2. บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เครือข่ายความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัย) บทความละ 1,500 บาท
     3. วันโอนชำระและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความ วันสุดท้าย วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 วิธีการชำระเงิน

  ชำระเงินภายหลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย
    1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 177-0-85427-9 ชื่อบัญชี น.ส.สิริทิพ วะศินรัตน์ และ น.ส. วรรณิษา วงค์รอด
    2. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มการโอนเงินที่ได้รับการตอบรับ พร้อมชื่อ-สกุล แจ้งการชำระเงินผ่านลิงค์ https://forms.gle/DHw9KVEeGdcjon8eA 
    3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

 

 กำหนดการส่งบทความ (Important date)

    ส่งผลงานแบบฉบับเต็ม : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ขยาย วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

    แจ้งผลการพิจารณาบทความ (หรือภายใน 7 วันหลังจากได้รับผลงาน) : ภายใน วันที่ 3 มิถุนายน 2565

    วันสุดท้ายของการแก้ไขความฉบับเต็ม (หรือภายใน 7 วันหลังจากได้รับการตอบรับ) : ภายใน วันที่ 3 มิถุนายน 2565

    ประกาศผลการพิจารณาบทความพร้อมแจ้งกำหนดและแบบฟอร์มการชำระเงิน

        (หรือภายใน 3 วันหลังจากได้รับบทความฉบับแก้ไข) : ภายใน วันที่ 6 มิถุนายน 2565

    วันประชุมวิชาการ ON-LINE : วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ    ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  โทรศัพท์  02-942-5800,02-942-6800 ต่อ 5010,5092,5006

    1. เกี่ยวกับการส่งบทความ
        - รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ  
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       -  ดร.สิริทิพ  วะศินรัตน์
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        - ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์     
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    2. เกี่ยวกับการชำระเงิน
        - ดร.พัทธดนย์ สุขพันธ์    
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.