กำหนดการส่งบทความ (Important date) ส่งผลงานแบบฉบับเต็ม ภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 : วันสุดท้ายของการแก้ไขความฉบับเต็ม (หรือภายใน 7 วันหลังจากได้รับการตอบรับ) ภายใน วันที่ 3 มิถุนายน 2565 : ประกาศผลการพิจารณาบทความพร้อมแจ้งกำหนดและแบบฟอร์มการชำระเงิน (หรือภายใน 3 วันหลังจากได้รับบทความฉบับแก้ไข) ภายใน วันที่ 6 มิถุนายน 2565 : วันประชุมวิชาการออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน 2565
This is a bridge
This bridge is very long