กำหนดการส่งบทความ (Important date) วันเริ่มรับบทความ วันที่ 18 มีนาคม 2562 : วันสุดท้ายการส่งบทความ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 : วันสุดท้ายการแจ้งรับบทความ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 : วันนำเสนอผลงาน วันที่ 6 มิถุนายน 2562 :โอนชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562