กำหนดการส่งบทความ (Important date)

    ส่งผลงานแบบฉบับเต็ม : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ขยายวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ปิดรับบทความ

    วันสุดท้ายของการแก้ไขความฉบับเต็ม (หรือภายใน 7 วันหลังจากได้รับการตอบรับ) : ภายใน วันที่ 3 มิถุนายน 2565

    ประกาศผลการพิจารณาบทความพร้อมแจ้งกำหนดและแบบฟอร์มการชำระเงิน

        (หรือภายใน 3 วันหลังจากได้รับบทความฉบับแก้ไข) : ภายใน วันที่ 6 มิถุนายน 2565

    วันประชุมวิชาการ ON-LINE : วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565