กำหนดการ 

การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5

(The 5th CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 5th 2022) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
 
--- ช่วงเช้า ---
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ
  พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
เวลา 09.00-09.10 น. กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ประธานดำเนินการ)
เวลา 09.10-09.30 น. ชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เวลา 09.30-12.00 น. บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
  หัวข้อ "Quantum Computer กับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน"
  บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข
  หัวข้อ "Digital Technology กับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์"
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
--- ช่วงบ่าย ---
12.30 น. ผู้นำเสนอผลงานจัดเตรียมการนำเสนอที่ห้องนำเสนอออนไลน์
(ห้องเปิดเวลา 12.15 น.)
เวลา 13.00-16.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-1 NCST Online Room-1-[Education]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 968 5344 1057) 
วิทยากร : รศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยากร : ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล มรภ.เพชรบุรี  
Host : นางสาวสุพรรณา พราวแดง   มรภ.จันทรเกษม  
Co-host : นายอภิชาติ ถาวรณา มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p-1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เสริมด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติการแยกสารและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปิยะพร ศรีนาค
p-32 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สุพิชญา เขียวหวาน
p-52 การสอนโค้ดดิ้งผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเวียงกาหลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพ์พลอย หงษ์ทอง
p-53 ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่อง พหุนาม เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ธนิษฐา ทองจีน
p-72 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สุดารัตน์  ธีรพิสิฐ
p-82 การมีจริงของผลเฉลยของสมการ x^3+y^3=〖3z〗^3 และ x^3+4y^3=1ในจำนวนเต็มแบบเกาส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนพล จันทาพุฒ
p-93 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร สำหรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยแอปพลิเคชัน Nearpod ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นันท์สินี อารีราษฎร์
P-97 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ในรายวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบส มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เขมินทรา เพชรทอง
p-102 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิคเกม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ธัญญลักษณ์ แววบุญมา
p-105 ผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคที่มีต่อพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุกฤตา การบรรจง
P-106 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธนาภา คำไพโรจน์

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-2 NCST Online Room-2-[Biology]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 933 5303 1184)
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพล กสิภาร์ มรภ.จันทรเกษม  
Host : นายอาทิตย์ ศรีประไพ มรภ.จันทรเกษม  
Co-host : นางสาวอรทัย พลหงษ์ มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p-2 ประสิทธิภาพการป้องกันยุงของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ กะเพรา และ โหระพา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตฤณกร เกตุกุลพันธ์
p-79 ผลของชนิดสารให้ความหวานต่อสมบัติทางเคมี กายภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำฝรั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล นภัสสร เพียสุระ
p-21 ความรู้ ความเชื่อทางด้านสุขภาพ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัญญาพร ชมบ้านแพ้ว
p-33 Insecticides resistance level in field population of house fly, Musca domestica L. Kasetsart University Pasuree Suwannarat
p-34 Baseline insecticide susceptibility status of Culex gelidus Kamphaeng Saen population_Mintra Treedech Kasetsart University Mintra Treedech
p-59 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากชะพลูต่อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
p-64 ผลของสารโคลชิซีนต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดเซลล์คุมของกล้วยไม้หวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อรุณี ม่วงแก้วงาม
P-66 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดผลฟักข้าว มหาวิทยาลัยรังสิต อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
P-91 การใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง มหาวิทยาลัยศรีปทุม สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
P-95 การศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบชบาเมเปิล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล
P-115 การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพอย่างมีส่วนร่วมในตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัทธดนย์ สุขพันธุ์

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-3 NCST Online Room-3-[Chemistry] : Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 323 970 5292)
วิทยากร : ดร.ปรีชา เทียมปัญญา มรภ.จันทรเกษม  
Host : นายสังสรรค์ แก้วหน่อ มรภ.จันทรเกษม  
Co-host : นางสาวสกนธ์รัตน์  ชัยศรีรักษ์  มรภ.จัันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p-10 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินในผลไม้พื้นบ้าน โดยเทคนิคพีเอชดิฟเฟอเรนเซียล-สเปกโตรโฟโตเมตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อรรถพล บุญเจริญ
p49 สารพฤกษเคมีจากสารสกัดหยาบของส่วนเหนือดินของลิ้นงูเห่า [Limnophila balsamea (Benth.) Benth.] และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จิราพร  เหล่าบุราณ
p56 การสกัดเบต้าแคโรทีนจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยรังสิต อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
p57 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลไม้สดและผลไม้อบแห้ง มหาวิทยาลัยรังสิต ปรานอม ขาวเมฆ
p67 การปรับสภาพน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็งจากใบอ้อยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์
p88 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษในการวัดระยะทางของปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ในเขม่าดินปืน มหาวิทยาลัยศิลปากร รักษ์ชนก อินทรสุขศรี
p90 การพัฒนาผงฝุ่นซิลิกาเพื่อใช้ในการตรวจรอยเท้าแฝง มหาวิทยาลัยศิลปากร นฤภร คุสินธุ์
p107 การวิเคราะห์สารเคมีบนรอยลายนิ้วมือแฝง ด้วยเทคนิค Microscope-Fourier transform infrared spectroscopy (Microscope-FTIR) สำหรับการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิยาภา จันทร์มล
p109 วิธีการทางสเปกโตรโฟโตเมตริกเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ของหมึกปากกาสีน้ำเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร จิตรานุชสุรกุล
p110 การวิเคราะห์ครีมกันแดดด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) สำหรับการตรวจสอบทางนิติเวช มหาวิทยาลัยศิลปากร กัญญารัตน์ นิลโต
p111 การประเมินอายุของคราบเลือดจากการวัดค่าสีและด้วยเทคนิค ATR-FTIR มหาวิทยาลัยศิลปากร จิณห์นิภา ปาวะภินันท์
p114 การวิเคราะห์ไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางบนอุปกรณ์กระดาษและใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ณัฐยุวดี พัฒนจิรัสยา

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-4 NCST Online Room-4-[Environment] : Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ :95828209777 ) 
วิทยากร : ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ มรภ.จันทรเกษม  
Host : นายจิรวุฒิ เชยกลิ่น มรภ.จันทรเกษม  
Co-host : นางสาวภัสสร  เกตุบัวหลวงชัย มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p5 การศึกษาความต้องการออกซิเจนของตะกอนดินท้องน้ำแม่น้ำแม่กลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วนิดา ชูอักษร
p6 ผลของวัชพืชน้ำและปุ๋ยคอกต่อสมบัติดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บังอร บุญปั้น
p9 การจัดการขยะอินทรีย์ต้นทางโดยหนอนแมลงวันลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม จตุรงค์ เหลาแหลม
p23 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
p48 การยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อมรรัตน์ แท่งทอง
p74 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากร้านกาแฟโดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทรงพล ประโยชน์มี
p89 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษาในวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตและวิชาชีวิตกับเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พรเทพ ชมชื่น
p101 การประเมินการจัดการของเสียตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว: กรณีศึกษาห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตรีรัตน์ เกิดพิทักษ์
p103 ประสิทธิภาพในการลดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมด้วยราตรึงTrametes hirsuta PW17-41 ภายใต้สภาวะไม่ปราศจากเชื้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัญชา ธรรมประภาพร
p104 การตรวจวัดไอออนโลหะหนักในน้ำที่เป็นพิษด้วยสารสกัดจากใบเตย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาสกร อย่าลืมญาติ

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-5 NCST Online Room-5-[Food-Sport] : Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 93093216814 ) 
วิทยากร : ผศ.อัญธิศร  สิริทรัพย์เจริญ มรภ.จันทรเกษม  
วิทยากร : ผศ.ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี  
Host : นายทวิช  บุญสวัสดิ์ มรภ.จันทรเกษม  
Co-host : นายสมชาย ทองคำ มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สโคนลดเนยจากแป้งข้าวหักและเมือกแมงลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สุชาดา ทองอ้น
p17 ผลของชนิดของแป้งข้าวที่มีต่อคุณสมบัติและค่าดัชนีไกลซีมิกของเค้กไมโครเวฟ มหาวิทยาลัยบูรพา อโนชา สุขสมบูรณ์
p22 การพัฒนาน้ำพริกเผาสเปรดเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สายชล ทองคำ
p68 การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตไวน์จากพะวาและติ้วขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มธุรา อุณหศิริกุล
p99 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วีแกนชีสสเปรดจากเมล็ดฟักทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณัฏชนา เตี้ยมฉายพันธ์
p112 การลดความชื้นปลาสลิดหมักชะครามโดยการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์และลมร้อนจากแก๊ส LPG มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันชลี เพ็งพงศา
p12 เกณฑ์มาตรฐานแรงสูงสุดของท่าทางนอนดันในนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์
p83 ปัจจัยทางสถิติที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการแข่งขันบาสเกตบอลชายในกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พีรชัย ศิลปนาวา
p113 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและทักษะการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์โดยใช้เกมเป็นฐานของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-6 NCST Online Room-6-[Physic-math]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 980 6318 0066) 
วิทยากร : ผศ. ดร.ไตรทศ งามปิติพันธ์ มรภ.จันทรเกษม  
Host : นายภุมรินทร์  อ่องสุข มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p14 สร้างชุดทดลองการเลี้ยวเบนอย่างง่ายด้วยเกรติงจากผ้าแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กฤติยา ศรีบุญเพ็ง
p31 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากแรงสั่นสะเทือนด้วยวัสดุเพียโซอิเล็กทริกโดยใช้หลักการคานปลายยื่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นวมารถ พลาศัย
p94 การออกแบบและศึกษาคุณสมบัติของระบบพลาสมาไดอิเล็กตริกแบริเออร์ดิสชาร์จพื้นผิว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นฤสรณ์ แน่นหนา
p7 การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแก้ปัญหาแบบโพลยาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สุกัญญา จักรฉิม
p8 การพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โศรดา หนูแก้ว
p40 ผลของปริมาณอะลูมิเนียมต่อโครงสร้างของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ มหาวิทยาลัยบูรพา เจนจิรา สนณรงค์

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-7 NCST Online Room-7-[Stat-DM] :Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 912 171 4881) 
วิทยากร : ดร. สิริทิพ วะศินรัตน์ มรภ.จันทรเกษม  
Host : นายกฤษฎา  พูลยรัตน์ มรภ.จันทรเกษม  
Co-host : นายนิรชา  เสือนาค มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p3 Testing the Coefficient of Variation for the Inverse Gamma Distribution with an Application to Rainfall Dispersion in Sisaket, Thailand Thammasat University Wararit Panichkitkosolkul
p4 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแบบคะแนนสินเชื่อโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาชุดข้อมูลที่มีคลาสไม่สมดุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์
p16 การพยากรณ์แนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยแบบจำลองการแพร่กระจายและแบบจำลองอนุกรมเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปานชนก ศรประเสริฐ
p19 การปรับปรุงกระบวนการส่งวิดีโอบนระบบเครือข่ายไร้สายด้วยการจัดการแถวคอยแบบ RED มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทวัฒน์ สุวรรณรักษ์
p45 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรมของตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ระยะที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กนิษฐา อ่อนศิริ
p47 การวิเคราะห์ตัวอย่างข้อมูลพลังงานในหน่วยงานราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงด้วยวิธีการเปรียบเทียบครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังระหว่างเดือน กันยายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ธีระวัฒน์ ขุ้ยด้วง
p54 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์จำนวนคนว่างงานของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปฏิญญา โคมหอม
p58 ผลกระทบของแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารต่อพฤติกรรมการเดินทางและใช้บริการจัดส่งอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศรุต แท่นแก้ว
p73 กรอบการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจำแนกประเภทภาพ โดยใช้ขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้สุด กรณีศึกษาภาพใบพืชสมุนไพรไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กฤษดา ขันกสิกรรม
p86 ประสบการณ์ลูกค้าในการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิภาวี สังหิตกุล
p116 การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเด็ก: ผลลัพธ์เบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตุลยา อรุณรังสิกุล

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-8 NCST Online Room-8-[Engineering]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ :968 1413 5102) 
วิทยากร : ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยากร : ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ มรภ.จันทรเกษม  
Host : นางสาววาสนา บุญหมื่น มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p36 เตาประหยัดพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทิวากร สามิภักดิ์
p37 กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านเหลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อานันต์ วาชัยสี
p61 การศึกษาการลงทุนในพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งผลิตภัณฑ์ไม้สวนป่ายั่งยืน มหาวิทยาลัยศิลปากร ภัทรวดี รัตนปัญญา
p87 แนวทางการออกแบบโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวสำหรับครอบครัวยุคใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุจิตรา ฉกรรจ์ศิลป์
p92 การพัฒนาเครื่องหั่นลดขนาดสำหรับก้อนยางพาราประเภทภาชนะบรรจุรูปทรงกระบอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คมกริษณ์ ศรีพันธ์
p98 เตาเผาถ่านชีวมวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อนุรักข์ ย่าสัน

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-9 NCST Online Room-9-[IT1]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 945 0862 7925) 
วิทยากร : รศ.ธวัชชัย งามสันติวงศ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยากร : ดร.อายุทธ์ เรืองทอง ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
Host : นายวิรัช ฉัตรประเสริฐ มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p20 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยุคลพร อินทรวรรณ
p24 ปัจจัยที่ส่งต่อการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กิติยา วิสิฐพงศ์พันธ์
p26 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กันต์ชัย เถื่อนแก้ว
p27 Factors Influencing the Acceptance of RD Smart Tax Mobile Application Usage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Arada Nilpetch
p29 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่อง พื้นฐานของการเริ่มปั้นโมเดล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จิรายุ ธรรมศักดิ์
p30 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ภานุมาตร อินทรีย์
p35 การสังเคราะห์ข้อความเพื่อเพิ่มตัวอย่างในการตรวจจับข้อความประทุษวาจาในภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธโนภาส วรรณวโรทร

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-10 NCST Online Room-10-[IT2]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 985 4971 5079) 
วิทยากร : ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ มรภ.ราชนครินทร์  
วิทยากร : ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร มรภ.จันทรเกษม  
Host : นายชัชวาลย์ ถาวรสุทธิ์ มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p65 การตั้งสัญญาณไฟจราจรโดยการใช้สัดส่วนข้อมูลปริมาณจราจรที่ได้จากโพรบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันฑ์อเนก มกรพงศ์
p71 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นไลน์แชทบอทร้านเกมมิ่ง เฟรมสินค้าไอที มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิชยา สุขปลั่ง
p75 การพัฒนาเว็ปไซตและแอพลิเคชันเพื่อการเดินทางใช้รถไฟฟ้ามหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กิตติภณ พนันท์
p78 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมต่อการจัดการเติมน้ำใต้ดิน อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ สัญญา สุขพรรณ์
p81 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันคลังหนังสือมังงะ Checkku! มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม เอกเกื้อกูล พงศ์เจริญ
p96 ระบบจัดเก็บผลสอบโดยใช้บล็อกเชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธีราวัชร์ สงวนวงษ์
p100 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยลีนและการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อรรถพงษ์ สงขาว
p108 การพัฒนาระบบจองคิวพบแพทย์ออนไลน์โรงพยาบาลพัฒนานิคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี สุธิดา อวดคม

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-11 NCST Online Room-11-[IT3]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 969 5313 3832) 
วิทยากร : ดร. ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
วิทยากร : อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์  มรภ.จันทรเกษม  
Host : นางกัลญา  ชมกลิ่น มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p38 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิชิตา ตุงคัษฐาน
p39 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิชิตา ตุงคัษฐาน
p41 เกมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฐิติ จิรนันทศักดิ์
p42 การพัฒนาต้นแบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยเพื่อตอบคำถามด้วยวิธีการกำหนดตัวแทนเพื่อการเข้ารหัสแบบสองทิศทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัชรณัฎฐ สิริศานต์สกุล
p46 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก้องภัค ปานตู
p50 การควบคุมความชื้นในดินเพื่อการเจริญเติบโตของแตงโมพันธุ์จินตราด้วยระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บพิตร ไชยนอก
p51 ระบบสังเคราะห์คำสั่งซื้อเลนส์อัตโนมัติจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัณฑิต เสรีสิทธิธรรม
p62 การศึกษาการลงทุนในพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งผลิตภัณฑ์ไม้สวนป่ายั่งยืน มหาวิทยาลัยศิลปากร ภัทรวดี รัตนปัญญา
p84 การพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล มหาวิทยาลัยสยาม อรรณพ กางกั้น

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-12 NCST Online Room-12-[General-Business]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 929 8277 9222) 
วิทยากร : อ.ชัยศิริ สนิทพลกลาง มรภ.จันทรเกษม  
วิทยากร : ดร.ณัฐพัชร์  นวลมณีฐิติ   ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  
วิทยากร : อ.ณัฐพงศ์  เหลืองนฤดม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  
Host : นางสาวพิมพิศา สหะวรกุลศักดิ์ มรภ.จันทรเกษม  
Co-host : นายเสนีย์ แนวทัศน์ มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
p55 The Cost-Benefit Analysis of Investment in Solid-Waste Power Plant Project for Mueang Phang Nga Municipality มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Ariya Malai
p69 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานสำหรับหัวหน้างานคลังสินค้าผลิตในอุตสาหกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมธี  พรหมสมปาน
p70 การวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณัฐกานต์ สุรางค์ศรีรัฐ
p80 การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคมไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์
p119 พฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพในสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จิตตานันท์ สิทธิสาร
p120 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อน้ำพุร้อนหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สุรัติ เสี่ยงตรง

p76 Halloween Effect and Equity Mutual Funds in Thailand จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tunyaporn Wiriyadee

P121 ระบบการจัดการเอกสารมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณ๊ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วรรณา วิโรจน์แดนไทย

P122 การเรียนแบบผสมผสานต่อการฝึกปฏิบัติวิชาการพัฒนาโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สมชาย ปราการเจริญ

 

ห้องนำเสนอออนไลน์-13 NCST Online Room-13-[เครือข่าย 9 ราชภัฏ] : Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 947 2949 7091) 
วิทยากร : ดร.พัทธดนย์ สุขพันธุ์ มรภ.จันทรเกษม  
Host : นายอทิพันธ์ ศรีโพธิ์ มรภ.จันทรเกษม  
Co-host : นางสาวธันชนก รัตนะคุณ มรภ.จันทรเกษม  
Paper-ID Title Source-University Author-1
RN-01 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วโซดาไลม์อลูมิเนียมฟอสเฟตออกซีฟลูออไรด์เจือคอปเปอร์ออกไซด์ มรภ.นครปฐม ศศิโสม ดอนบุญไทย
RN-02 สภาพปัญหาและความพึงพอใจของผู้สอนและนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสองภาษาในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร มรภ.สวนดุสิต จิราภรณ์ พงษ์โสภา
RN-03 การพัฒนาพลอยประดิษฐ์สีชมพูจากขี้เถ้ากระดูกสัตว์เลี้ยง มรภ.นครปฐม สุพรรณษา กอกุลชัง
RN-04 การสกัดเพคตินจากพุทราเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดในผลิตภัณฑ์เซรั่ม มรภ.พระนคร ปนิดา คงศิริ
RN-05 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผักเสี้ยนผี มรภ.พระนคร กุลธิดา ขาวทุ่ง
RN-06 การพัฒนาสูตรสบู่อเนกประสงค์จากน้ำมันใช้แล้ว มรภ.ราชนครินทร์ นลินี บุญธรรม
RN-07 การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานทางการค้าในการกำจัดน้ำมันและไขมัน มรภ.ธนบุรี กนิษฐา วัฒนชัย
RN-08 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมต่อการจัดการเติมน้ำใต้ดิน อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มรภ.ราชนครินทร์ สัญญา สุขพรรณ์ 
RN-09 การศึกษาการสะสมไมโครพลาสติกระดับเบื้องต้นในตะกอนดินของแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มรภ.อยุธยา ณัฐธาพรรณ ทับบุรี
RN-10 เครื่องอบแห้งพลังงานความร้อนร่วมสำหรับการแปรรูปอาหาร มรภ.ธนบุรี จักรรินทร์ ไหมศรี
RN-13 ผลกระทบจากปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้สารเคมีในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังอาเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี มรภ.สวนดุสิต วันปิติ ธรรมศรี
RN-14 การประยุกต์ใช้ไกลด์แอพ และการแจ้งเตือนทางไลน์สาหรับตรวจสอบปั้นจั่นภายในบริษัทผลิตปุ๋ยเคมีแห่งหนึ่ง มรภ.อยุธยา ปิยะณัฐ ปลอดฤทธิ์