การส่งผลงาน

  อัตราค่าลงทะเบียน (Registration Date)

  บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือ อังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าลงทะเบียนบทความละ 2,000 บาท 
   บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เครือข่ายความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัย) บทความละ 1,500 บาท

  รูปแบบบทความ (Paper template)

    บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ 

        บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่จะนำเสนอในการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 5 (The 5th National Conference in Science and Technology) จะใช้รูปแบบบทความ (Paper template) และการอ้างอิงตาม Template  Cilck Teamplate_NCST5_thai

  บทความผลงานวิจัยภาษาไทย

       จะใช้รูปแบบบทความ (Paper template) ตัวอักษร (Font) และอ้างอิง (Reference) ดังนี้

        Download Template  Cilck Teamplate_NCST5_thai

        ตัวอย่างบทความ Cilck

         ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

         ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณาจารย์ท่านอื่นในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตัวเอง


  การส่งผลงาน

     ปิดรับทความ การส่งบทความให้จัดเตรียมบทความ (ในรูปแบบ .doc และ .pdf) แล้วทำการส่งผ่านทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           พร้อมแนบ ใบสมัครการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ครั้งที่ 5

    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  [คลิกที่นี่]

  การพิจารณาผลงาน

    บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณานำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่ละบทความจะถูกพิจารณาโดยอาจมีการเสนอแนะให้มีการปรับ ปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในบางประเด็นทั้งนี้เพื่อให้บทความมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การพิจารณาจะกระทำโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านในรูปแบบปกปิด (Double blind peer review)

       (ทั้้งนี้การดำเนินการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยไม่เกิน 7 วัน)

  ติดต่อ

     กรณีมีความต้องการติดต่อ E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.