ผู้ประสานงานโครงการ

     รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ

          ทรศัพท์ : 089-0586601  
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     ดร.ภาคภูมิ มุกดาสนิท

         โทรศัพท์ : 086-8299644
         E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Editorial Team

     Assoc.Prof.Somchai Prakancharoen, Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

     Phairoj Samutrak, Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     Niyom Sutthaluang, Chandrakasem Rajabhat University ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     Pakpoom Mookdarsanit, Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Registration

     Pattadon Sukkapan, Ph.D. Chandrakasem Rajabhat University ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
           Mobile : 086-899-2797