อัตราค่าลงทะเบียน (Registration rate)
     บทความผลงานวิจัย นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 5
      (ค่าลงทะเบียน บทความละ 2,000 บาท

     บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เครือข่ายความร่วมมือ) 
          บทความละ 1,500 บาท

    

  วิธีการชำระเงิน
  
    เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้