กำหนดการส่งบทความ (Important date) วันเริ่มรับบทความ วันที่ 8 มีนาคม 2564 : วันสุดท้ายการส่งบทความ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 : วันสุดท้ายการแจ้งรับบทความ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 : วันนำเสนอผลงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 :โอนชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564