กำหนดการส่งบทความ (Important date) วันเริ่มรับบทความ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 : วันสุดท้ายการส่งบทความ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 : วันสุดท้ายการแจ้งรับบทความ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 : วันนำเสนอผลงาน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 :โอนชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ .. กรกฎาคม 2563