Faculty of Science
Chandrakasem Rajabhat University
sci.conference@chandra.ac.th
PHONE  0 2942 5800 # 5010

   

การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6

(The 6th CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 6th 2023) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

ชื่อโครงการ :  การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6

ระยะเวลาการดำเนินการ : กุมภาพันธ์ 2566 - 14 มิถุนายน 2566 (ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สถานที่ดำเนินการ :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.1 หลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการ (About conference)

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กำหนดการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 (รูปแบบ ON-LINE) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษาของหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ได้นำเสนอผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัย และเป็นกิจกรรมที่ช่วยจะผลักดันคุณภาพงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการด้านวิชาการ ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้อย่างดี

เว็บไซต์การประชุมที่ผ่านมา

ครั้งที่ 1 NCST2018

ครั้งที่ 2 NCST2019

ครั้งที่ 3 NCST2020

ครั้งที่ 4 NCST2021

ครั้งที่ 5 NCST2022 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
      2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน
      3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน
      4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

1.2 ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Related topics)

1. มัลติมีเดียและอีสปอร์ต
2. อาหารและโภชนาการ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
4. ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
6. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
7. คณิตศาสตร์และสถิติ และการประยุกต์
8. การศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
10. วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
11. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3 รูปแบบการประชุมวิชาการ (Pattern of conference)

การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation)

         บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่นำเสนอ หรือเกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน

         บทความทุกบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (NCST 6th proceeding) สำหรับบทความที่นำเสนอและได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์

         ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

         ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณาจารย์ท่านอื่นในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตัวเอง

1.4 สถานที่ (Venue)

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 อัตราค่าลงทะเบียน

     รอบปกติ ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 1 มิถุนายน 2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566
     บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความละ 2,000 บาท


 วิธีการชำระเงิน

    ชำระเงินภายหลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย
    หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มการโอนเงินที่ได้รับการตอบรับ พร้อมชื่อ-สกุล แจ้งการชำระเงินผ่าน ลิงค์ click ***(Login ด้วย gmail)
    เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

 กำหนดการส่งบทความ (Important date)

  การรับบทความ (รอบปกติ) อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

   ส่งผลงานฉบับเต็ม (full paper)                     ภายในวันที่ 19  พฤษภาคม 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

   วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับเต็ม      ภายในวันที่ 26  พฤษภาคม 2566  วันที่ 10 มิถุนายน 2566

   แจ้งผลการพิจารณาบทความ                        ภายในวันที่ 29   พฤษภาคม 2566 วันที่ 7 มิถุนายน 2566

   ชำระเงินค่าลงทะเบียน                                 ภายในวันที่   1   มิถุนายน 2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ    ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    โทรศัพท์  02-942-5800,02-942-6800 ต่อ 5010,5092,5006

    1. เกี่ยวกับการส่งบทความ
        - รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ  
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       -  ดร.สิริทิพ  วะศินรัตน์
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        - ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์     
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    2. เกี่ยวกับการชำระเงิน
       -  ดร.สิริทิพ  วะศินรัตน์
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  E-MAIL

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  QR CODE NCST2023

     https://lin.ee/63RaIKw