Faculty of Science
Chandrakasem Rajabhat University
sci.conference@chandra.ac.th
PHONE  0 2942 5800 # 5010

การส่งผลงาน

  อัตราค่าลงทะเบียน (Registration Date)

  1. รอบพิเศษ (Early bird) ส่งบทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566
    บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความละ 1,500 บาท
  1. รอบปกติ ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566
    บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความละ 2,000 บาท

  รูปแบบบทความ (Paper template)

    Template รูปแบบบทความและการอ้างอิง

         Teamplate_NCST6 [.DOCX]
         Teamplate_NCST6 [.PDF]

  คำแนะนำในการเขียนบทความ

        คำแนะนำในการเขียนบทความ [.DOCX]
        คำแนะนำในการเขียนบทความ [.PDF]

         ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

         ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณาจารย์ท่านอื่นในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตัวเอง


  ส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

      ส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงานในระบบ  [คลิกที่นี่


  การพิจารณาผลงาน

    บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณานำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่ละบทความจะถูกพิจารณาโดยอาจมีการเสนอแนะให้มีการปรับ ปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในบางประเด็นทั้งนี้เพื่อให้บทความมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การพิจารณาจะกระทำโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านในรูปแบบปกปิด (Double blind peer review)

       

  ติดต่อ

     กรณีมีความต้องการติดต่อ  QR CODE NCST2023

https://lin.ee/63RaIKw