Faculty of Science ,
Chandrakasem Rajabhat University

02-942-5800 # 5092,5005
line @SCICRU

WELCOME

The 7th CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 7th 2024

IMPORTANT DATE

ส่งผลงานฉบับเต็ม [full paper] :ภายในวันศุกร์ที่ 3 พ.ค.2567 / วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับเต็ม :ภายในวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2567 / แจ้งผลการพิจารณาบทความ :ภายในวันศุกร์ที่ 7 พ.ค.2567 /ชำระค่าลงทะเบียน :ภายในวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2567 / วันประชุมวิชาการ [ON-LINE] :วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.2567

RELATE TOPICS

1) มัลติมีเดียและอีสปอร์ต 2) อาหารและโภชนาการ/ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล / 4) ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา / 5) วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ / 6) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย / 7) คณิตศาสตร์และสถิติ และการประยุกต์ / 8) การศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / 9) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย / 10) วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ / 11) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

REGISTRATION DATE

>> ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 / >> บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> บทความละ 2,000 บาท

REGISTRATION NCST2024

>>>> ** ชำระเงินค่าลงทะเบียน : ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ** ชำระเงินภายหลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มการโอนเงินที่ได้รับการตอบรับ พร้อมชื่อ-สกุล

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
Business person

ABOUT CONFERENCE

การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 [ในรูปแบบ ON-LINE] ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสมาคมเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

      

การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7

(The 7th CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 7th 2024) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

ชื่อโครงการ :  การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7

ระยะเวลาการดำเนินการ : 7 มิถุนายน 2567 (ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สถานที่ดำเนินการ :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.1 หลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการ (About conference)

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กำหนดการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 (รูปแบบ ON-LINE) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ IEEE SMC THAILAND CHAPTER มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษาของหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ได้นำเสนอผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัย และเป็นกิจกรรมที่ช่วยจะผลักดันคุณภาพงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการด้านวิชาการ ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้อย่างดี

โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ
1) IEEE SMC THAILAND CHAPTER
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เว็บไซต์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 1 NCST2018

ครั้งที่ 2 NCST2019

ครั้งที่ 3 NCST2020

ครั้งที่ 4 NCST2021

ครั้งที่ 5 NCST2022 

ครั้งที่ 6 NCST2023 

1.2 วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
        2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน
        3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน
        4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

1.3 ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Related topics)

1. มัลติมีเดียและอีสปอร์ต
2. อาหารและโภชนาการ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
4. ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
6. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
7. คณิตศาสตร์และสถิติ และการประยุกต์
8. การศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
10. วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
11. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.4 รูปแบบการประชุมวิชาการ (Pattern of conference)

      การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า
 (Oral presentation)

      บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่นำเสนอ หรือเกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน

      บทความทุกบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (NCST 7th proceeding) สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาในระดับดีเยี่ยมจะได้รับการเสนอให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม : https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/scicru

      ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

         ** กรณีที่บทความของท่านเข้าสู่กระบวนการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการพิจารณาแล้วหากภายหลังผู้เขียน/ผู้ส่งบทความขอแจ้งยกเลิกการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ผู้เขียน/ผู้ส่งบทความจะต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่พิจารณาบทความดังกล่าว ** 

      ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณาจารย์ท่านอื่นในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตัวเอง

1.5 สถานที่ (Venue)

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1.6 กำหนดการส่งบทความ (Important date)

      การรับบทความ อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ส่งผลงานฉบับเต็ม (Full paper)  ภายในวันศุกร์ที่    3  พฤษภาคม 2567
แจ้งผลการพิจารณาบทความ ภายในวันศุกร์ที่  17  พฤษภาคม 2567
วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับเต็ม  ภายในวันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม 2567
ชำระเงินค่าลงทะเบียน (บทความละ 2,000 บาท) ภายในวันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม 2567
วันประชุมวิชาการ [ON-LINE] วันศุกร์ที่  7 มิถุนายน 2567

 

     สามารถส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : "ส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน"


1.7 อัตราค่าลงทะเบียน

     ชำระเงินค่าลงทะเบียน :  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
     บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความละ 2,000 บาท

 1.8 วิธีการชำระเงิน

    ชำระเงินภายหลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย
    1. ชื่อบัญชี น.ส.วรรณา วิโรจน์แดนไทย และ น.ส.ธันชนก  รัตนะคุณ เลขที่บัญชี 177-0-86890-7 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-ลาดพร้าว
        เพื่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    2. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มการโอนเงินที่ได้รับการตอบรับ พร้อมชื่อ-สกุล แจ้งการชำระเงินผ่าน: "click" **(Login ด้วย gmail)**
    3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

 1.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ    ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา วิโรจน์แดนไทย     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร  ผู้รับผิดชอบโครงการ

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    โทรศัพท์  02-942-5800 ต่อ 5092 ,5005

    1. เกี่ยวกับการส่งบทความ
        - รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ  
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
        - ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์     
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    2. เกี่ยวกับการชำระเงิน
       -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา วิโรจน์แดนไทย
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 E-MAIL

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LINE 

       line @SCICRUPOSTER NCST2024

7

YEARS

000

PAPER

000

BEST PAPER

000

CERTIFICATE