กำหนดการส่งบทความ (Important date) วันเปิดรับบทความ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565: วันปิดรับบทความ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 : ส่งบทความแก้ไขวันสุดท้ายและชำระเงิน : 6 กันยายน 2565 : วันนำเสนอผลงานวันที่ 21 กันยายน 2565

 

 

 หลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการ (About conference)

หลักการ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นผู้ร่วมจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศของ 11 มหาวิทยาลัย (ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  7.  มหาวิทยาลัยทักษิณ 8.  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 10. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 18 (18th International conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2022)

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ บุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน

3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

 ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Related topics)

 ACTIS - Conference Tracks:

 1. Information Technology

1.1 Artificial Intelligence and Machine Learning

1.2 Internet Technologies and Applications

1.3 Data/Network Security

1.4 Storage Systems and Techniques

1.5 Data Retrieval & Data Mining 1.6 System Modeling and Simulations

 1. Commerce Technology

2.1 e-Business Applications and Software

2.2 Managing Innovation & Marketing on the Web

2.3 Web Advertising and Web Publishing

2.4 Business & Consumer Oriented E-Commerce

2.5 Business Technology

 1. Software Engineering

3.1 Software Process, Design and Architecture

3.2 Software Configuration Management

3.3 Software Evolution

3.4 Software Component and Prototyping

 1. Computer Systems

4.1 Computer Systems and Applications

4.2 Distributed & Grid Computing

4.3 Computer Graphics & HCI

4.4 Computer Networks; Protocols & QOS

4.5 Network Management

 1. Computer Education & Training
 2. Computer Hardware and Peripheral

 3. Digital Media & Technology

 

  NCOBA - Conference Tracks:

 1. International Business Administration

1.1 Principle of International Business

1.2 International Business Management

1.3 Business Development

1.4 Innovation and Technology Management

 1. Marketing Management

2.1 Principle of Business Management

2.2 Marketing Environment Analysis

2.3 Marketing Strategy

 1. Finance

3.1 Banking and Finance

3.2 Corporate Finance and Governance

3.3 International Finance

 1. Economics

4.1 Economic Development

4.2 Economic Methodology

4.3Labour Economics

4.4 International Economics

 รูปแบบการประชุมวิชาการ (Pattern of conference)

          การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยวิทยากรพิเศษ และ การนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่นำเสนอ หรือเกี่ยวข้อง จำนวนสองท่าน ทุกบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (ACTIS 18th 2022 & 2022 NOCOBA proceeding) 

           สำหรับบทความที่นำเสนอในรูปแบบของนานาชาติและมีบทความเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากการปรับปรุงเพิ่มเติม เนื้อหา จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ International journal of Applied Computer Technology and Information System- TCI 2nd) หรือ International journal in Computer technology and business (ACM SIG-CTB-Thailand) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาคมเอซีเอ็มประเทศไทย ผู้เขียนสามารถปรับเนื้อหาจากบทความ 30% เพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ลงวารสารเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ ดังต่อไปนี้

- วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/scicru)
- วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal/)
- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ (https://sci2.rmutsb.ac.th/ojs/index.php/JSciTech/)
- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/index)
International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems (http://www.actisgroup.org/)  

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stouscitech/index)

โดยการส่งบทความไปยังวารสารเครือข่าย จะมีผู้ประเมินตามสาขาวิชา จำนวน 3 ท่าน ตามเกณฑ์ของการเผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ.2564    

 อัตราค่าลงทะเบียน (Registration rate)

  บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือ อังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 18 (ACTIS 18th)
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA) ค่าลงทะเบียน บทความละ 2,000 บาท

  บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 18 (ACTIS 18th)
ค่าลงทะเบียน บทความละ 4,000 บาท

 วิธีการชำระเงิน 
    (สิ้นสุดการชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนด)

 กำหนดการส่งบทความ (Important date)

           วันเปิดรับบทความ :  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

           วันปิดรับบทความ  :  วันที่ 24 สิงหาคม 2565

           ส่งบทความแก้ไขวันสุดท้ายและชำระเงิน :  วันที่ 6 กันยายน 2565

           วันนำเสนอผลงาน : วันที่ 21 กันยายน 2565

 
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     1. เกี่ยวกับการส่งบทความ
        - รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ  
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม สุทธหลวง
          โทรศัพท์ : 08-1420-1864
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        - ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์
          โทรศัพท์ : 08-1382-6529     
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    2. เกี่ยวกับการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
          โทรศัพท์  02-942-5800,02-942-6800 ต่อ 5010
        - ดร.สิริทิพ  วะศินรัตน์
        - คุณวรรณิษา วงค์รอด
           E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           

 สถานที่ (Venue)

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/1lldtWP