ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์
รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลับราชภัฏจันทรเกษม

 

นายเอกพล ทิพยธรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Design by: www.diablodesign.eu