See other templatesSee other templates

 

รายวิชาสาขาฟิสิกส์ 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

PHYS 1301

ฟิสิกส์เบื้องต้น

3 (2-3-4)

PHYS 1303

ฟิสิกส์พื้นฐาน

3 (3-0-6)

PHYS 1304

ปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

1 (0-3-0)

PHYS 1305

ฟิสิกส์ 1

3 (3-0-6)

PHYS 1306

ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1

1 (0-3-0)

PHYS 1307

ฟิสิกส์ 2

3 (3-0-6)

PHYS 1308

ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2

1 (0-3-0)

PHYS 2200

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

1 (0-3-0)

PHYS 2201

โปรแกรมประยุกต์ด้านฟิสิกส์

3 (2-3-4)

PHYS 2202

ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

3 (3-0-6)

PHYS 2401

กลศาสตร์

3 (3-0-6)

PHYS 2402

ปฎิบัติการกลศาสตร์

1 (0-3-0)

PHYS 2403

แม่เหล็กไฟฟ้า

3 (3-0-6)

PHYS 2404

ปฎิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า

1 (0-3-0)

PHYS 2405

อุณหพลศาสตร์

3 (3-0-6)

PHYS 3101

วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก

3 (3-0-6)

PHYS 3102

ธรณีวิทยา

3 (2-3-4)

PHYS 3103

อุตุนิยมวิทยา

3 (2-3-4)

PHYS 3104

ดาราศาสตร์และอวกาศ

2 (1-3-2)

PHYS 3406

ฟิสิกส์ของคลื่น

3 (3-0-6)

PHYS 3407

ปฎิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น

1 (0-3-0)

PHYS 3408

ฟิสิกส์แผนใหม่

3 (3-0-6)

PHYS 3409

ปฎิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่

1 (0-3-0)

PHYS 3410

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1

3 (3-0-6)

PHYS 3411

ปฎิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์

1 (0-3-0)

PHYS 3412

กลศาสตร์ 2

3 (3-0-6)

PHYS 3413

แม่เหล็กไฟฟ้า 2

3 (3-0-6)

PHYS 3414

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2

3 (3-06)

PHYS 3415

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3 (3-06)

PHYS 3416

เสียง

3 (3-06)

PHYS 3417

ทัศนศาสตร์

3 (3-06)

PHYS 3501

กลศาสตร์ควอนตัม 1

3 (3-06)

PHYS 3502

กลศาสตร์ควอนตัม 2

3 (3-06)

PHYS 3503

สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลเบื้องต้น

3 (3-06)

PHYS 3504

รังสีวิทยา

3 (3-06)

PHYS 3505

สเปกตรัมอะตอม

3 (3-06)

PHYS 3506

การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์

3 (3-06)

PHYS 3507

ฟิสิกส์เชิงสถิติ

3 (3-06)

PHYS 3508

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง

3 (3-06)

PHYS 4801

การเตรียมฝึกประสบการ์ณวิชาชีพทางฟิสิกส์

2 (90)

PHYS 4802

การฝึกประสบการ์ณวิชาชีพทางฟิสิกส์

5 (450)

PHYS 4901

สัมมนาทางฟิสิกส์

1 (0-2-1)

PHYS 4902

การวิจัยทางฟิสิกส์

3 (0-6-3)

Facebook CRU Physic