See other templatesSee other templates

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาเเละสภาพปัจจุบัน/ที่ตั้งหน่วยงาน

              อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นผลให้มีการเปลี่ยนเเปลงหน่วยราชการในวิทยาลัยครู เป็นคณะวิชาเเละภาควิชา ภาควิชาฟิสิกส์เเละวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นภาควิชาหนึ่งซึ่งสังกัดอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนนามใหม่เป็นสถาบันราชภัฎ คณะวิชาได้เปลี่ยนเป็นคณะ ตำเเหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็นคณบดี ส่วนนามของภาควิชาเเละตำเเหน่งหัวหน้าภาควิชายังคงเดิม

              ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2524 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้ประกาศให้สถาบันมีการบริหารงานเเบบโปรเเกรมวิชาขึ้น ทำให้ภาควิชาฟิสิกส์เเละวิทยาศาสตร์ทั่วไป เเยกออกเป็น 3 โปรเเกรมวิชา คือ โปรเเกรมวิชาฟิสิกส์ โปรเเกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เเละโปรเเกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตำเเหน่งหัวหน้าภาควิชา ได้เปลี่ยนเป็น ประธานโปรเเกรมวิชา ให้มีคณะกรรมการบริหารโปรเเกรมวิชา โปรเเกรมวิชาเเละ 5-7 คน มีคำสั่งเเต่งตั้งเป็นครังเเรกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2542 

              ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์เป็นครั้งเเรก เเต่ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชานี้

              ปัจจุบันสาขาวิชาฟิสิกส์ ทำการสอนวิชาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เเละคณะศึกษาศาสตร์

              สาขาวิชาฟิสิกส์ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ตึก 26) ชั้น 4 39/1 ถ.รัชดาภิเษก เเขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2942-6800 ต่อ 5018

 

 

โครงสร้างองค์กรเเละโครงสร้างการบริหารจัดการ/เเผนภูมิการเเบ่งส่วนราชการ

          สาขาวิชาฟิสิกส์บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร วึ่งประกอบด้วยประธานสาขาวิชา กรรมการ กรรมการเเละเลขานุการ จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน

อ.พัฒนชัย

จันทร

ประธานสาขาวิชา

อ.นิมิตร

กิมประพันธ์

กรรมการ

อ.ดร.ไตรทศ

งามปิติพันธ์

กรรมการ

อ.ดร.วราภรณ์

นันทิยกุล

กรรมการ

อ.ดร.กฤติยา

ศรีบุญเพ็ง

กรรมการเเละเลขานุการ

 

 

Facebook CRU Physic