หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559

 

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

 

1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Environmental Science

 

2. ชื่อปริญญา  

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Bachelor of Science (Environmental Science)

ชื่อย่อ: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

B.Sc. (Environmental Science)

 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมุ่งผลิตบัณฑิตให้เกิดความรู้ความชำนาญทั้งในภาคทฤษฎี ปฏิบัติและทักษะทางด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้เครื่องมือในการตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาพื้นที่นั้น ๆ ได้อย่างที่ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      ไม่น้อยกว่า 129หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย 

5.3  การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

      หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2554 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป

สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่1/ 2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

      ปีการศึกษา  2561

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วนั้น จะได้รับปริญญาบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

8.1 ทางด้านการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการศึกษา ครูอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย

8.2 นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม  จัดทำระบบ  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000หรือเป็นผู้ตรวจสอบ

8.3 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม หรือนักเคมี  ควบคุม วิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางด้านดิน น้ำ อากาศ และเสียง 

8.4 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อม และจัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

8.5 พนักงานฝ่ายขายอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

8.6 นักวิชาการการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.7 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

8.8 ตำแหน่งอื่น ๆ ที่รับพนักงานจบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์

 

9. ชื่อตำแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่จบ

1.

อาจารย์

นางดวงพร  กาซาสบิ

Ph.D.

Urban Environmental Mangement

Asian Institute of Technology

2555

วท.ม.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2546

วท.บ.

สถิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542

2.

อาจารย์

นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุพงศ์

ศษ.ม.

สิ่งแวดล้อมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2532

กศ.บ.

ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยศีนครินทรวิโรฒ

2520

3.

อาจารย์

นายทรงศักดิ์  วิชุมา

วท.ม.

การจัดการลุ่มน้ำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548

วท.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2542

4.

อาจารย์

นายสุรสิทธิ์  ขวัญบุญบำเพ็ญ

Ph.D.

Environmental

Science

Edith Cowan.Australia (ECU)

2551

วท.ม.

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

2528

วท.บ.

เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2521

5.

อาจารย์

นางมนฤดี  ไวทยวรรณ

วท.ม.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2530

ศษ.บ.

เคมี – ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2521

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

      ห้องเรียนบรรยาย และห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          จันทรเกษม  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

      การพัฒนาประเทศไทยโดยมุ่งหวังให้ประเทศพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำมาใช้ จนก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และในระดับชาติตลอดจนเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการจัดเตรียมบุคคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการเข้าไปมีบทบาทในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการของประเทศ

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

      สังคมปัจจุบันของประเทศไทย เป็นสังคมบริโภคนิยม คือการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่อย่างไม่จำกัดโดยขาดจิตสำนึกของการอนุรักษ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลน และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งในเขตเมืองและชนบท ทั้งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเข้าใจถึงประเด็นปัญหา ตลอดจนเข้าถึงทรัพยากรแต่ละท้องถิ่นและชุมชนซึ่งจะมีบทบาทร่วมกันในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย

 

11.3 สถานการณ์ด้านความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ

      ปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่มนุษย์นำทรัพยากรมาใช้ เพื่อสนองความต้องการของตนเองจนเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือชุมชนต่างๆ จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของโลก การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในปัจจุบัน ดังนั้นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน

 

11.4 ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี

      ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกัน ควบคุม และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะต้องมีความเชี่ยวชาญในทักษะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเฉพาะทางที่เหมาะสม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

 

12.1 การพัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานและทันกับสถานการณ์

      ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกโดยเฉพาะปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพและทันต่อการเปลี่ยนของสภาวะแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อรองรับกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการบุคคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยการผลิตบุคคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความชำนาญทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

      ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันที่ผลิตบุคคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดีของสังคมมีความรู้ความสามารถในการจัดการและปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับนโยบายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ ได้อย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดำริ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาบูรณาการ

(1) GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

(2) GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

กลุ่มวิชาภาษา

(3) GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(4) GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(5)GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ

(6) GEHP1101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(7) GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(8)GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(9) GESO1101 พลวัตสังคมไทย

กลุ่มวิชาภาษาที่สาม

(10) GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน

(1)BIOL1106ชีววิทยาพื้นฐาน

(2) BIOL1107ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

(3) CHEM1103 เคมีทั่วไป

(4) CHEM1104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

(5) CHEM1201 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

(6) CHEM2603 เคมีวิเคราะห์

(7) CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

(8) MATH1401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

(9) PHYS1304 ฟิสิกส์พื้นฐาน

(10) PHYS1503 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

กลุ่มวิชาเลือก

(11) ECON3202 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(12) LAWS4703 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(13) SASC2302 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

(14) SASC2303 โรคที่เกิดจากการทำงาน

(15) SASC2601 การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย

(16) SASC3302อาขีวอนามัยและความปลอดภัย

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

กลุ่มวิชาเอกเลือก

(1) ENVI3302 การจัดการสิ่งแวดล้อม

(2) ENVI2202 สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

13.3 การบริหารจัดการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ การจัดหาหลักสูตรปรับปรุง จัดทำแผน จัดหาอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับความสามารถและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

หมวดที่ 2ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 

1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความชำนาญทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

1) มีความอดทน มีวินัย มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดีของสังคม

2) มีความรู้ความสามารถในการจัดการและปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับนโยบายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3) เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติได้อย่างเหมาะสม

4)มีคุณภาพสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชน

 

2. แผนงานปรับปรุงหลักสูตร

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ สำรวจและติดตามความต้องการของผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม

1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

รายงานผลการประเมินหลักสูตร

2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การสอนและบริการวิชาการ

1) สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน และสายสนับสนุนการเรียนการสอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กรภายในและนอก

2) ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

1) ปริมาณงานบริการวิชาการ

2) จำนวนอาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้ที่หลากหลายให้กับนักศึกษาเน้นให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

 

1) จำนวนครั้งของการบริการองค์ความรู้แก่นักศึกษา

2) จำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติของนักศึกษาในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ

3) จำนวนชั่วโมงการศึกษาภาคสนามสำหรับสิ่งแวดล้อม

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554(ฉบับที่ 2)(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน- เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า               

(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554(ฉบับที่ 2)(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

(1) นักศึกษาแรกเข้าบางกลุ่มมีพื้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงทำให้เป็นปัญหาในการเรียนรู้

(2) นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทำให้มีปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเมือง

 

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมพี่พาเรียน น้องเพียรศึกษา เป้าหมายปริญญาร่วมกัน

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา  5  ปีจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ (คน) ปีการศึกษา

 

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ (คน)

ปีการศึกษา

2559

2560

2561

2562

2563

1

30

30

30

30

30

2

 

25

25

25

25

3

 

 

25

25

25

4

 

 

-

25

25

รวม

25

55

80

105

105

จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

25

25

 

2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ   (หน่วย : บาท)

รายการ

ปีงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

-

300,000

-

-

660,000

-

-

960,000

-

-

1,260,000

-

-

1,260,000

-

รวมรายรับทั้งหมด

300,000

660,000

960,000

1,260,000

1,260,000

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : บาท)

รายการ

ปีงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

ก.งบดำเนินการ

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2.  ค่าใช้จ่ายดำเนินการ(ไม่รวม3)

3.  ทุนการศึกษา

4.  รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

 

1,456,000

500,000

-

-

 

1,528,800

500,000

-

-

 

1,605,240

500,000

-

-

 

1,685,502

500,000

-

-

 

1,769,700

500,000

-

-

รวม (ก)

1,956,000

2,028,800

2,205,240

2,285,502

2,369,700

ข. งบลงทุน

   ค่าครุภัณฑ์

 

900,000

 

900,000

 

900,000

 

900,000

 

900,000

รวม (ข)

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

รวม (ก) + (ข)

2,856,000

2,928,800

3,005,240

3,085,502

3,169,700

จำนวนนักศึกษา

93

132

148

160

155

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

30,709

22,187

20,305

19,284

20,449

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย  22,587บาทต่อปี

2.7  ระบบการจัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

(ฉบับที่ 2)(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554(ฉบับที่ 2)(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1  หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน 31 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก 55 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า

เลือกเรียนจากข้อ  2.3.1 หรือ ข้อ 2.3.2 7 หน่วยกิต

2.3.1การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  7 หน่วยกิต

2.3.2 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                   8 หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ 6 หน่วยกิต

GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

Thailand in a Changing World 3(2-2-5)

GEIG1002  ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

Citizenship in  Contemporary World 3(2-2-5)

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต

วิชาบังคับ           6 หน่วยกิต 

GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication 3(3-0-6)

GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication 3(3-0-6)

GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

English for Work 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต

1.3  กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ 3 หน่วยกิต

GEHP1101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercises for Health 3(2-2-5)

GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

Physical Fitness Promotion for Health 3(2-2-5)

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต

Aesthetics of Life 3(3-0-6)

GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต

Self-Development for Happiness in Life 3(3-0-6)

GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล

Social Morality and Reasoning 3(3-0-6)

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Information Technology and Communication 3(3-0-6)

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

Science for Life 3(3-0-6)

GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต

Plants for Life 3(3-0-6)

GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

Natural Resources and Environment for Life 3(3-0-6)

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี

Life and Technology 3(3-0-6)

GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต

Thinking and Numeral Analysis for Living 3(3-0-6)

1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

GESO1101 พลวัตสังคมไทย

Dynamics of Thai Society       3(3-0-6)

GESO1102 พลวัตสังคมโลก

Dynamics of Global Society    3(3-0-6)

GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Man and Environment         3(3-0-6)

GESO1104 กฎหมายเพื่อการดำเนินชีวิต

Law for Living         3(3-0-6)

1.7 กลุ่มวิชาภาษาที่สาม 3 หน่วยกิต

GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Chinese  in  Daily Life 3(3-0-6)

GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

French in Daily Life 3(3-0-6)

GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

Japanese in Daily Life 3(3-0-6)

GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

Korean in Daily Life 3(3-0-6)

GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจำวัน

Khmer in Daily Life 3(3-0-6)

GETL1106ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน

Vietnamese in Daily Life        3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน                 31 หน่วยกิต

BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน

Fundamental Biology         3(3-0-6)     

BIOL1107 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

Fundamental Biology Laboratory 1(0-3-0)

CHEM1103 เคมีทั่วไป

General  Chemistry         3(3-0-6)

CHEM1104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory 1(0-3-0)

CHEM1201 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

Fundamental Organic Chemistry 3(2-3-4)

CHEM2603 เคมีวิเคราะห์

Analytical  Chemistry 3(3-0-6)

CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Analytical  Chemistry Laboratory 1(0-3-0)

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

English for Academic Purposes 3(3-0-6)

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ

English for Specific Career Purposes 3(3-0-6)

ENVI3901 วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Research Methodology inEnvironmental Science 3(3-0-6)

MATH1401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

Calculus and Analytic Geometry 1 3(3-0-6)

PHYS1304 ฟิสิกส์พื้นฐาน

Fundamental Physics 3(3-0-6)   

PHYS1503 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

Fundamental Physics Laboratory 1(0-3-0)  

2.2  กลุ่มวิชาเอก 55 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 40 หน่วยกิต

ENVI1201 การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อมและการใช้เครื่องมือ

Environmental Pollution  Analysis and  Instrument Usage 3(2-3-4)

ENVI2101 สิ่งแวดล้อมเมือง

Urban Environment 3(2-3-4)

ENVI2203 ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Global Warming and Climate Change 3(3-0-6)

ENVI3201 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

EnvironmentalToxicology 3(2-3-4)

ENVI3302 การจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Management 3(2-3-4)

ENVI3402 การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

Remote  Sensing for Environmental Practice 3(2-3-4)

ENVI3501 การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental Analysis and Impact Assessment     3(2-3-4)       

ENVI3502 คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำเสีย

Water Quality and Wastewater Analysis       3(2-3-4)

ENVI4201 เทคโนโลยีป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

Environmental Pollution Prevention and Control Technology 3(2-3-4)

ENVI4303 การจัดการสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

Management in ASEANCommunity 3(2-3-4)

ENVI4405 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

Computer Application for Environmental Implementation 3(2-3-4)

ENVI4701 การศึกษาภาคสนามสำหรับสิ่งแวดล้อม

Filed Study for Environmental Science 2(0-4-2)

ENVI4901     สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Seminar in Environmental Science 2(0-4-2)

ENVI4902 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Research Studies in Environmental Science 3(0-6-3)

วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

APST3102 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Statistics for Science Research 3(3-0-6)

ECON3202 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Natural Resources and Environmental Economics 3(3-0-6)

ENVI1103 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานสิ่งแวดล้อม

Science Process Skillfor Environmental Practice 3(2-3-4)

ENVI2103 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

Energy and Environment 3(3-0-6)

ENVI2201 มลพิษทางดิน

Soil Pollution 3(2-3-4)

ENVI2301 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากร

Map Application for Resource Management      3(2-3-4)

ENVI3101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

Environment and Development 3(3-0-6)

ENVI3202 มลพิษทางอากาศ

Air  Pollution 3(2-3-4)

ENVI3203 มลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการ

Industrial Pollution and Management 3(2-3-4)

ENVI3303 หลักการจัดการลุ่มน้ำ

Principles of Watershed Management 3(2-3-4)

LAWS4703กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Natural Resources and Environmental Conservation laws 3(3-0-6)

SASC2302 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

Industrial Hygiene 3(2-2-5)

SASC2303 โรคที่เกิดจากการทำงาน 3(3-0-6)

Occupational Diseases 3(3-0-6)

SASC2601 การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย

Planning and Evaluation in Safety 3(3-0-6)

SASC3302 อาขีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety 3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 1) หรือ 2) 7 หน่วยกิต

1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ENVI4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Preparation  for  Occupational Practicum in  Environmental  Science   2(90)

ENVI4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Occupational Practicum in  Environmental  Science   5(450)

2) สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ENVI4803   การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Preparation for Co-operative Education in Environmental Science 2(90)

ENVI4804 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Co-operative Education in Environmental Science 6(540)

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6

ให้เลือกเรียนวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ำกับวิชาที่เรียนแล้วและต้องไม่เป็นวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร

3.1.4 แผนการรับนักศึกษา

(1) ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

3.1.4 แผนการรับนักศึกษา

                     (1) ภาคปกติ

 

ชั้นปีที่ 1

 

ชั้นปีที่ 1

 

3.1.4 แผนการรับนักศึกษา

3.1.4 แผนการรับนักศึกษา

 

                     (1) ภาคปกติ

 

 

ชั้นปีที่ 1

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

                     (1) ภาคปกติ

 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

ชั้นปีที่ 1

3.1.4 แผนการรับนักศึกษา

                     (1) ภาคปกติ

 

 

 

ชั้นปีที่ 1

 

ชั้นปีที่ 1

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

3.1.4 แผนการรับนักศึกษา

                     (1) ภาคปกติ

 

ชั้นปีที่ 1

 

ชั้นปีที่ 1

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

9

2. หมวดวิชาเฉพาะ

    2.1 กลุ่มวิชาแกน

CHEM1201

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

3

 

MATH1401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

3

    2.2 กลุ่มวิชาเอก

 

 

 

          วิชาเอกบังคับ

ENVI1201

การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อมและการใช้เครื่องมือ

3

 วิชาเอกเลือก

-

-

-

    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ

ฝึกประสบการณวิชาชีพ

 

 

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

-

รวม

18

 

 

 

ชั้นปีที่ 2

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

9

2. หมวดวิชาเฉพาะ

   2.1 กลุ่มวิชาแกน

CHEM2603

เคมีวิเคราะห์

3

CHEM2604

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

1

   2.2 กลุ่มวิชาเอก

 

 

 

 วิชาเอกบังคับ

ENVI2203

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

3

วิชาเอกเลือก

เลือก 1 รายวิชา

SASC2303*

โรคที่เกิดจากการทำงาน

3

ENVI3203*

มลพิษอุตสาหกรรมและ

การจัดการ

3

ENVI2103*

พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

3

   2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-

-

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

-

รวม

19

 

หมายเหตุ*เลือกเรียน 1 รายวิชา

 

ชั้นปีที่ 2

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6

2.หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3

    2.2 กลุ่มวิชาเอก

 

วิชาเอกบังคับ

ENVI2101

สิ่งแวดล้อมเมือง

3

วิชาเอกเลือก

เลือก 1 รายวิชา

ENVI3202*

มลพิษทางอากาศ

3

ENVI1103*

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เพื่องานสิ่งแวดล้อม

3

SASC2302*

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

3

   2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

18

           

หมายเหตุ*เลือกเรียน 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 3

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ

    2.1 กลุ่มวิชาแกน

ENVI3901

วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3

 

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ

3

    2.2 กลุ่มวิชาเอก

วิชาเอกบังคับ

ENVI3501

การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3

ENVI3502

คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำเสีย

3

วิชาเอกเลือก

         เลือก 1 รายวิชา

ECON3202*

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

ENVI3303*

หลักการจัดการลุ่มน้ำ

3

ENVI2301*

การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากร

3

    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 

         ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-

-

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

 

 

18

 

หมายเหตุ*เลือกเรียน 1 รายวิชา

 

 

ชั้นปีที่ 3

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ

    2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

 

-

    2.2 กลุ่มวิชาเอก

 

 

-

วิชาเอกบังคับ

ENVI3302

การจัดการสิ่งแวดล้อม

3

ENVI3402

การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

3

ENVI3201

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

3

ENVI4701

การศึกษาภาคสนามสำหรับ

สิ่งแวดล้อม

2

ENVI4901

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2

วิชาเอกเลือก

เลือก 1 รายวิชา

LAWS4703*

กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        3

SASC3302*

อาขีวอนามัยและความปลอดภัย

3

ENVI3101*

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

3

    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ

         ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

-

รวม

 

 

16

 

หมายเหตุ*เลือกเรียน 1 รายวิชา

 

ชั้นปีที่ 4

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

-

2.หมวดวิชาเฉพาะ

    2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

 

-

    2.2 กลุ่มวิชาเอก

 

 

-

วิชาเอกบังคับ

ENVI4201

เทคโนโลยีป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

3

ENVI4405

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

3

ENVI4303

การจัดการสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

3

ENVI4902

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3

วิชาเอกเลือก

เลือก 1 รายวิชา

APST3102*

สถิติเพื่อการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์

3

SASC2601*

การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย

3

ENVI2201*

มลพิษทางดิน

3

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง)

ENVI4801

 

 

ENVI4803

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หรือ

การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2

 

 

2

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

-

รวม

 

 

17

 

หมายเหตุ*เลือกเรียน 1 รายวิชา

 

ชั้นปีที่ 4

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

-

. หมวดวิชาเฉพาะ

-

1)กลุ่มวิชาแกน

 

 

 

2)กลุ่มวิชาเอก

 

 

 

วิชาเอกบังคับ

 

 

 

วิชาเอกเลือก

 

 

 

2.3กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง)

ENVI4802

 

 

ENVI4804

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หรือ

สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5

 

6

. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

รวม

 

 

5-6

 

หมายเหตุ*เลือกเรียน 1 รายวิชา

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

APST3102   สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Statistics for Science Research 3(3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ  เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหลายทาง การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบไคสแควร์ สถิตินอนพาราเมตริก สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 

BIOL1106ชีววิทยาพื้นฐาน

Fundamental  Biology   3(3-0-6)

สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ ระบบต่างๆ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

BIOL1107ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

Fundamental  Biology  Laboratory 1(0-3-0)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีววิทยาพื้นฐาน

 

CHEM1103 เคมีทั่วไป

General   Chemistry 3(3-0-6)

สสารและการจำแนกสสาร  ปริมาณสารสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุพันธะเคมีเบื้องต้น   ปฏิกิริยาของกรด   เบส   เกลือ   สมบัติต่างๆ ของแก๊ส   ของแข็ง  ของเหลว  และสารละลาย จลนพลศาสตร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์เบื้องต้น

 

CHEM1104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General   Chemistry Laboratory 1(0-3-0)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีทั่วไป

 

CHEM1201 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

Fundamental Organic Chemistry 3(2-3-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : CHEM1101 เคมีพื้นฐาน หรือ CHEM1103 เคมีทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรแมติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ เช่น แฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน สารประกอบโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน

 

CHEM2603เคมีวิเคราะห์

Analytical  Chemistry 3(3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : CHEM 1103 เคมีทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ความเข้มข้นของสารละลาย  มวลสาร   สัมพันธ์และสมดุลเคมี การวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ำหนัก การวิเคราะห์ปริมาณโดย   ปริมาตรของปฏิกิริยา กรด-เบส  ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยา      ของสารเชิงซ้อนการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพทางเคมี  และหลักการเบื้องต้นของเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง

 

CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Analytical  Chemistry Laboratory 1(0-3-0)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีวิเคราะห์

 

ECON3202 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

Natural Resources and Environmental Economics 3(3-0-6)

การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจำแนกและหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข และบรรเทาปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์และประเมินโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

 

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

English for Academic Purposes 3(3-0-6)

ศึกษาคำศัพท์ ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในงานวิชาการและการศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในเชิงวิชาการ การอ่านเอกสาร หนังสือ ตำรา รายงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการรูปแบบต่างๆ การพูดและเขียนเพื่อการนำเสนองานวิชาการ

 

ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ

English for Specific Career Purposes 3(3-0-6)

ศึกษาคำศัพท์ ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ การเขียนโต้ตอบทางจดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดเพื่อเจรจาต่อรอง การมอบหมายงานหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ การสัมภาษณ์ การพูดในที่ประชุม การอ่านเอกสาร คู่มือต่างๆ ในการปฏิบัติงาน การพูด และเขียนเพื่อการนำเสนองาน การเขียนรายงาน หรืออื่นๆ ที่จำเป็นตามบริบทของงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ

 

ENVI1103 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานสิ่งแวดล้อม

Science Process Skillfor Environment Practice 3(2-3-4)

คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามที่เน้นตามสถานการณ์จริง

 

ENVI1201 การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อมและการใช้เครื่องมือ

Environmental Pollution Analysis and Instrument Usage 3(2-3-4)

ระบบนิเวศ ระบบสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ชนิดของสารมลพิษ การปนเปื้อนของสารมลพิษและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดล้อม เน้นการเลือกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อมในดิน น้ำ อากาศ เสียง และมูลฝอยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

 

ENVI2101 สิ่งแวดล้อมเมือง

Urban Environment 3(2-3-4)

การศึกษากระบวนการพัฒนาเมืองการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเมือง แนวความคิดของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติในการบูรณาการศาสตร์ด้านธรรมชาติ สังคม และ มนุษย์ การพัฒนารูปแบบของเมืองยั่งยืน และกรณีศึกษาของเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

 

ENVI2103 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

Energy and Environment 3(3-0-6)

ความสำคัญของพลังงานต่อชีวิต ต่อระบบนิเวศและต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พลังงานในอาหาร สถานการณ์และวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงานของประเทศไทย

 

ENVI2201 มลพิษทางดิน

Soil Pollution 3(2-3-4)

กำเนิดและโครงสร้างของดิน ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุและปัญหามลพิษทางดิน ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์มลสารในดิน การป้องกันควบคุมและการแก้ไขมลพิษทางดิน

 

ENVI2203 ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                                                     

Global Warming and Climate Change   3(3-0-6)

สาเหตุ สถานการณ์ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึก เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

ENVI2301 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากร

Map Application forResource Management 3(2-3-4)

พื้นฐานความรู้ทางการอ่าน และการเขียนแผนที่ การเก็บข้อมูลและแสดงข้อมูลทั้งทางกายภาพ และทางสังคมในแผนที่ การใช้แผนที่เพื่อการศึกษาสถานภาพของทรัพยากร และการวางแผนการจัดการทรัพยากรในพื้นที่

 

ENVI3101 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

Environment and Development 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ENVI3201 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

EnvironmentalToxicology 3(2-3-4)

สารพิษในสิ่งแวดล้อม สารพิษในคน กลไกความเป็นพิษของสารพิษ แก๊สอนินทรีย์  สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ โลกหะหนัก ตัวทำละลายอินทรีย์ ผลกระทบของสารพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การสำรวจ การวิเคราะห์ การประเมินความรุนแรงของสารพิษและการประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารพิษกับการตอบสนองเพื่อจัดการสารพิษ และศึกษาดูงานและประเมินความเสี่ยงสารพิษสิ่งแวดล้อมในสภาวะแวดล้อมจริง

 

ENVI3202 มลพิษทางอากาศ

Air  Pollution 3(2-3-4)

ประเภทและแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในบรรยากาศ การตรวจวัดค่าความทึบแสง การชักตัวอย่างอากาศจากปล่อง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอากาศ และแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศฝึกปฏิบัติงานภาคสนามด้านมลพิษทางอากาศ

 

ENVI3203 มลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการ

Industrial Pollution and Management 3(2-3-4)

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการมลพิษ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด การบำบัดของเสียอุตสาหกรรม กฎหมายด้านการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

 

ENVI3302 การจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Management 3(2-3-4)

ความรู้เบื้องต้นในแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ และมาตรการต่างๆ เพื่อความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ และทรัพยากรพลังงาน กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบของการจัดการต่อคุณภาพชีวิตของคนยุคปัจจุบันและอนาคต

 

ENVI3303 หลักการจัดการลุ่มน้ำ

Principles of Watershed Management 3(2-3-4)

ลุ่มน้ำและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลุ่มน้ำ โครงสร้างของทรัพยากรลุ่มน้ำและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุ่มน้ำ เพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการไหลของน้ำ การควบคุมและป้องกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำ การพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมของพื้นที่ลุ่มน้ำ ความรู้เบื้องต้นในการสำรวจ และวิเคราะห์ลุ่มน้ำ เพื่อวางแผนจัดการลุ่มน้ำ

 

ENVI3402 การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

Remote  Sensing for Environmental Practice 3(2-3-4)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม การแปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

 

ENVI3501 การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental Analysis and Impact Assessment 3(2-3-4)

หลักการ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลภาคสนาม สภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบ การประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต และเสนอแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

ENVI3502 คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำเสีย

Water Quality and Wastewater Analysis 3(2-3-4)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำ น้ำเสีย การเก็บตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสีย เช่น  สี ความขุ่น สภาพนำไฟฟ้า ของแข็งในน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ บีโอดี ซีโอดี ไขมันและน้ำมัน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และโลหะหนัก นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  ตลอดจนการแปลผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยมีการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำภาคสนาม

 

ENVI3901 วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Research Methodology in Environmental Science 3(3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การกำหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ สมติฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนงานวิจัยตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำเสนองานวิจัย 

 

ENVI4201 เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

Environmental Pollution Prevention and Control Technology 3(2-3-4)

สาเหตุและปัญหา ที่ทำให้เกิดมลพิษ ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม  มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ำ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การใช้เทคโนโลยีสะอาดและการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์  ตลอดจนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมมลพิษ

 

ENVI4303 การจัดการสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

Environmental Management in ASEANCommunity 3(2-3-4)

ความรู้เบื้องต้นและภาพรวมของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งมีความหลากหลายของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษามุ่งเน้นความเข้าใจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและแนวทางการจัดการ รวมทั้งกรณีศึกษาของการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศประชาคมอาเซียน

 

ENVI4405 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

Computer Application for Environmental Implementation 3(2-3-4)

การทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบสาธารณูปโภค การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันภัยธรรมชาติ

 

ENVI4701 การศึกษาภาคสนามสำหรับสิ่งแวดล้อม

Field Study for Environmental Science 2(0-4-2)

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม การเตรียมความพร้อมก่อนออกภาคสนาม การประสานงานและการสื่อสารกับชุมชน และองค์กรท้องถิ่น การกำหนดขอบเขตของปัญหาในพื้นที่ การวางแผนการศึกษา เทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และนำเสนอผลการศึกษาในการออกปฏิบัติการภาคสนาม

 

ENVI4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Preparation  for  Occupational  Practicum in  Environmental  Science   2(90)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

ENVI4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

Occupational  Practicum in  Environmental  Science   5(450)

 

 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENVI 4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ENVI4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                               2(90)

Preparation for Co-operative Education in Environmental Science

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

ENVI4804 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Co-operative Education in Environmental Science 6(540)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENVI4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำเสนอรายงาน และผลงานต่อสถานประกอบการและคณาจารย์ของสาขาวิชาที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ENVI4901 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Seminar in Environmental Science 2(0-4-2)

การค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปัญหา การเขียนโครงการ และรายงานการสัมมนา การนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ENVI4902 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Research Studies  in Environmental Science

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENVI3901วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)

การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

 

GEHP1101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercises for Health 3(2-2-5)

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายโดยการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่างๆเช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล เป็นต้น หลักโภชนศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

GEHP1102การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

Physical Fitness Promotion for Health 3(2-2-5)

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความสำคัญ  วิธีการทดสอบและประเมิน  หลักการและวิธีการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การนำหลักการโภชนาการและคำนวณปริมาณอาหารสำหรับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

 

GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต

Aesthetics of Life 3(3-0-6)

ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์  และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความงาม  สามารถวิเคราะห์  คุณค่าทางสุนทรียศิลป์  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต

Self-Development for Happiness in  Life 3(3-0-6)

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษา  ตนเอง และการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน  สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด  การสร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข

 

GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล

Social Morality and Reasoning 3(3-0-6)

แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์  โลกทัศน์  ชีวทัศน์  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม  การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์  เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข  และสันติธรรม

 

GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

Thailand in a Changing World 3(2-2-5)

รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย  ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ และสภาวะแวดล้อมจนผลกระทบสืบเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาประเทศจวบจนปัจจุบัน และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิงของวิวัฒนาการโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ  บริษัทข้ามชาติ พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance)  ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม  ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสของประเทศไทยและสังคมท้องถิ่นในโลกและภูมิภาคอาเซียน  เข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง

 

GEIG1002ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

Citizenship in Contemporary World 3(2-2-5)

เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับบทบาทของตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตสำนึกด้านจิตอาสา และงานในบริบทพหุชาติพันธุ์ พหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบสัมมาชีพ

 

GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication 3(3-0-6)

พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

 

GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication 3(3-0-6)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน และเขียน  เน้นการฟัง  การพูด  เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทักษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน  สมารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร

 

GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

English for Work 3(3-0-6)

ศึกษาคำศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน  ตลอดจนมารยาทในการปฏิบัติตนในสถานที่ทำงาน  การรับโทรศัพท์ รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนตน  รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในสำนักงานของแต่ละประเทศในอาเซียน

 

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Information Technology and Communication 3(3-0-6)

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม  ระบบการจัดการสารสนเทศ  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรมระบบและโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้งานกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม  และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

Sciences  for Life 3(3-0-6)

ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ความสำคัญของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ยาและสารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล   การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 

GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต   

Plants for Life 3(3-0-6)

คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิตและการจัดการทรัพยากรต่างๆ   ตามแนวทางโครงการ  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

Natural Resources and Environment  for  Life 3(3-0-6)

ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ และการดำรงชีวิตของมนุษย์  การมีส่วนร่วมในการจัดการฟื้นฟู  ส่งเสริม  บำรุงรักษา  คุ้มครองทรัพยากร  ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี

Life and Technology 3(3-0-6)

ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต  บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต  เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีพลังงาน  เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย  เทคโนโลยีสะอาด  

 

GESC1106การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต

Thinking and Numeral Analysis for Living 3(3-0-6)

กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล  อัตราส่วนและร้อยละ  สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน  ดอกเบี้ย   ภาษี  การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์  การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการตัดสินใจ  และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

 

GESO1101 พลวัตสังคมไทย

Dynamics of Thai Society 3(3-0-6)

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม   ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทย

 

GESO1102 พลวัตสังคมโลก

Dynamics of Global Society 3(3-0-6)

วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม    อารยธรรม  ระบบความคิด  ระบบเศรษฐกิจ  และระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลักสิทธิ    เสรีภาพ   ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง  รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย  เพื่อให้รู้จัก  เข้าใจ  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีสำนึกและความรับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil Society)  ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป

 

GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Man and Environment 3(3-0-6)

ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์    สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

GESO1104 กฎหมายเพื่อการดำเนินชีวิต

Law for Living 3(3-0-6)

ศึกษากฎหมายที่สำคัญใน การดำเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล  เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก กฎหมายอาญา  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเบื้องต้น

 

GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Chinese in Daily Life 3(3-0-6)

ฝึกทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด อ่าน เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   การแนะนำตัว  การกล่าวทักทาย    การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ   กล่าวคำอำลา  ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา    สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ   และกิจกรรมใน ชีวิตประจำวัน

 

GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

French in Daily Life 3(3-0-6)

ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การแนะนำตัว การกล่าวทักทายการกล่าวขอบคุณการกล่าวขอโทษ   กล่าวคำอำลาถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

 

GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

Japanese in Daily Life 3(3-0-6)

ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การแนะนำตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ  กล่าวคำอำลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

 

GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

Korean in Daily Life 3(3-0-6)

ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การแนะนำตัว  การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ    การกล่าวขอโทษ กล่าวคำอำลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

 

GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจำวัน

Khmer in Daily Life 3(3-0-6)

ทักษะพื้นฐานภาษาขแมร์เบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การแนะนำตัว  การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ   การกล่าวขอโทษ กล่าวคำอำลา ถามและให้ข้อมูล  เกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

 

GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน

Vietnamese in Daily Life 3(3-0-6)

ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การแนะนำตัว การกล่าวทักทายการกล่าวขอบคุณการกล่าวขอโทษ  กล่าวคำอำลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

 

LAWS4703 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Natural Resources and Environmental Conservation laws 3(3-0-6)

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาตรการต่างๆในการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษรวมทั้งหลักกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

 

MATH1401 แคลคูลัส และเรขาตณิตวิเคราะห์ 1

Calculus and Analytic Geometry 1 3(3-0-6)

เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบว่าด้วย เส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตัวแปรเดียว การประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต และการประยุกต์

 

PHYS1304 ฟิสิกส์พื้นฐาน

Fundamental Physics 3(3-0-6)

การวัดและหน่วยของการวัดสเกลาร์และเวกเตอร์กฎการเคลื่อนที่งานและพลังงานคลื่นกลสถิตศาสตร์ของของไหลปรากฏการณ์ทางความร้อนและหลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์สนามไฟฟ้างานและพลังงานศักย์ไฟฟ้าฟลักซ์แม่เหล็กสนามแม่เหล็กแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กแรงลอเรนตซ์การเหนี่ยวนำความจุไฟฟ้าทฤษฎีวงจรไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัวของนิวเคลียส

 

PHYS1503 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

Fundamental Physics Laboratory 1(0-3-0)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

 

SASC2302 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

Industrial Hygine 3(2-3-4)

ความหมายและความสำคัญของสุขศาสตร์อุตสาหกรรมกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมองค์ประกอบและความสำคัญของสภาพแวดล้อมในการทำงานปัญหาและอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมกายภาพชีวภาพและเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพระบบการอนุญาตให้ทำงานในสถานที่อับอากาศเกี่ยวกับความร้อนไฟฟ้าการขุดดินและการทำงานในที่สูงการสำรวจปัญหาทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมโดยการสังเกตและการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 

SASC2303  โรคที่เกิดจากการทำงาน

Occupational Diseases 3(3-0-6)

ความหมาย กลไกการเกิดโรค  ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค  หลักการวินิจฉัย โรคที่เกิดจากการทำงานด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ผลกระทบของโรคที่เกิดจากการทำงาน  การควบคุมและป้องกันโรคจากการทำงาน

 

SASC2601 การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย

Planning and Evaluation in Safety 3(3-0-6)

ความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์ขอบข่ายหลักและวิธีการวางแผนการจัดทำแผนงานการประเมินผลงานการนำผลการประเมินและผลการวิจัยใช้ในการวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย

 

SASC3302 อาขีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety 3(3-0-6)

หลักทั่วไปในการส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อควรปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพ โรคและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 3.2.3  อ

 

 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ เพื่อต้องการให้บัณฑิตที่จะจบการศึกษาได้ประสบการณ์ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าทำงานในภาครัฐและเอกชน

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้

1)       ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น

2)       สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางและใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

3)       มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4)       มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้

 

4.2 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 4

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษา

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

ข้อกำหนดในการทำงานวิจัย นักศึกษาต้องทำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง และมีรายงานการวิจัย ตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

 

5.1  คำอธิบายโดยย่อ

การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัยภายใต้การควบคุม ดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

1) นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงหลักการทำงานวิจัยเบื้องต้น

2) นักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมได้

3) นักศึกษาเขียนรายงานวิจัยได้

4) นักศึกษาสามารถนำเสนอรายงานการวิจัยได้

 

5.3  ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4

      

5.4   จำนวนหน่วยกิต      

        หน่วยกิต

 

5.5 การเตรียมการ

1) ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยแก่นักศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย  การเขียนโครงร่างวิจัย การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่ทำวิจัย  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

2) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตามสัดส่วนของนักศึกษา

3) หาแหล่งทุนวิจัย และแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิจัย

4) ทำแผนดำเนินงานเพื่อให้ทันกำหนดเวลา

 

5.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าของวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี

1)โครงร่างวิจัย

2)การดำเนินงานวิจัย

3)การเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนองานวิจัย

 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

 

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือ กิจกรรมของนักศึกษา

มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม

 

กำหนดให้รายวิชาในหลักสูตรมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาดำเนินการเป็นกลุ่มฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

มีการกำหนดกติกาและข้อตกลงในการเรียนแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นการสร้างวินัยและความรับผิดชอบ

เป็นผู้ใฝ่รู้

 

 

มีกิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชาของหลักสูตรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจุดประกายให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

มีแหล่งศึกษาค้นคว้าทั้งจากตำราและอินเตอร์เน็ต

เป็นผู้นำสิ่งแวดล้อม                             

 

มีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

สร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

จัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ

มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม                                

 

 

2. ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้    

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้  เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย

 

2.1.1     ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(1)       ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง

(2)       ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความสำเร็จ

(3)       เสียสละ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนน้อบ

(4)       กตัญญูกตเวที

(5)       อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย

(6)   สำนึกรักต่อชาติและสถาบัน

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(1)       กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย

(2)       เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(3)       นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม

(4)       ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้านของผู้อื่น

(5)       สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา

(6)       สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน

(7)       สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ

(8)       การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน

 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(3) จำนวนผู้กระทำทุจริตในการสอบ

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(5) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง

(6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน

(7) การทำงานเป็นกลุ่มและรายงานผลงาน

 

2.2 ด้านความรู้

นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ในการดำรงชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

             

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

(1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

(2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ

(3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

(1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ

(2) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคำถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

(3) สอนให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

(4) เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง

 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

(1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบ และให้คะแนน

(2) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า

(3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย

(4) ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม

 

2.3 ทักษะทางปัญญา

สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการสามารถบอกเล่าด้วยการวินิจฉัยอย่างผู้รู้สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย         สิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ทางวิชาการ สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระ และดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

(1) พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้

(2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก

(3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(4) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใช้เหตุผลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

(5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม

(6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

(1) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Learning : PBL)

(2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study : IS)

(3) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work Based Learning : WBL)

(4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)

(5) การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ (Speakers)

 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย

(2) การสอบข้อเขียน

(3) การเขียนรายงาน

(4) การสัมมนา

(5) การวิเคราะห์และการวิจารณ์                                             

(6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

สามารถริเริ่มอย่างสร้างสรรค์และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งปัญหา มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์

 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ

(1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม

(2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมโดยสมัครใจไม่มีการบังคับ

(3) ตระหนักรู้และสำนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม

(4) สามารถพึ่งพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค เคารพสิทธิของผู้อื่น

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning)

(2) กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือต้องประสานงานกับผู้อื่น(Inquiry Based Learning)

(3) การเรียนรู้โดยโครงการ (Project Based Learning)

(4) การเรียนรู้เชิงบริการ(Service Learning)

(5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ(Simulation and Role play)

(6) ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา(Case Study)

 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน

(2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน

(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน

(4) ใช้ผลการประเมินจากการเรียนรู้เชิงบริการ

(5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย

  

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง  นำเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ  ทางวิชาการและวิชาชีพ  มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน                              

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดและการเขียน

(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

(4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ

 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์

(2) แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ

(3) ฝึกใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจัย

(4) ใช้ตำราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน

(5) ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ

(6) ฝึกให้นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ

(7) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆทุกรายวิชาที่สามารถทำได้

 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า

(2) ประเมินผลจากการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์

(4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ 

Go to top