คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์      -คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า   

 

2.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

 

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา

   

เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา

 

วัน  เวลาดำเนินการ

 

วัน  เวลาราชการปกติ

 

การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา

 

     

การจัดอบรมการเตรียมความพร้อมในวิชาพื้นฐานก่อนเรียน ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 30 ชั่วโมง ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรจะมีระบบการประเมินผลนักศึกษาก่อนและหลังอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

http://eadmission.chandra.ac.th/Schedule/Schedule.aspx

Go to top