ปฏิทินปฏิบัติงานและงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
กำหนดการ รายการ
4/1/2017 เปิดภาคการศึกษา 2/2559
4/1/2017 ส่ง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ภาค 2/2559
  ส่ง มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ภาค 2/2559
  ส่ง มคอ.5 การรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา  ภาค 1/2559
  ส่ง มคอ.6 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ภาค 1/2559
   มายังประธานหลักสูตรฯ
4/1/2017 - 12/1/2017 ช่วงเวลารับคำร้องขอเปิดวิชา ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ขออิงเรียน
  ขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่ากำหนดและคำร้องขอลงทะเบียนเกิน
4/1/2017 - 17/1/2017 ช่วงเวลาเพิ่ม ถอน เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
11/1/2017 ประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะและหลักสูตร ครั้งที่ 1 ภาค 2/2559
13/1/2017 ส่งแผนพัฒนาหลักสูตรไปยังคณะ
17/1/2017 อาจารย์ในหลักสูตรส่งเอกสารแบบบันทึกข้อตกลงภาระงานทางวิชาการ
  ประจำภาคการศึกษา 2/2559 มายังประธานหลักสูตรฯ
25/1/2017 ประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะและหลักสูตร ครั้งที่ 2 ภาค 2/2559
25/1/2017 ส่งใบเบิกตอบแทนค่าสอนเกินและค่าสอนภาคค่ำเดือนมกราคม
7/2/2017-8/2/2017 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มพันธุ์ไม้ในวิถีไทย
15/2/2017 ประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะและหลักสูตร ครั้งที่ 3 ภาค 2/2559
22/2/1017-28/2/2017 ช่วงสอบกลางภาค 2/2559
23/2/2017 ส่งใบเบิกตอบแทนค่าสอนเกินและค่าสอนภาคค่ำเดือนกุมภาพันธ์
24/2/2017-26/2/2017 ชั้นปีที่2 และ 3 ออกค่ายบูรณาการภาคสนามของหลักสูตรฯ 
1/3/2017 บริการวิชาการกลุ่มสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
  ณ ชุมชนเสนาฯ ในประเด็นการจัดการขยะชุมชน 
22/3/2017 ประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะและหลักสูตร ครั้งที่ 4 ภาค 2/2559
25/3/2017 ส่งใบเบิกตอบแทนค่าสอนเกินและค่าสอนภาคค่ำเดือนมีนาคม
29/3/2017-31/3/2017 งานเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21
24/4/2017 งานสัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 3
28/4/2017 วันปัจฉิมนิเทศฝึกงานของหลักสูตร 
3/5/2017-17/5/2017 ช่วงสอบปลายภาค 2/2559
19/5/20 อาจารย์ส่งผลการศึกษาประจำภาค 2/2559 ที่ประธานหลักสูตร
25/5/2017 ส่ง มคอ.5 การรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา  ภาค 2/2559
  ส่ง มคอ.6 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ภาค 2/2559
25/6/2017 ส่ง มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร  ภาค 2/2559
   
วันหยุดราชการและวันสอนชดเชย
วันหยุดราชการ วันชดเชย
จ 13/2/2017 มาฆบูชา พ 26/4/2017
พฤ 6/4/2017 วันจักรี พฤ 27/4/2017
พฤ 13/4/2017 สงกรานต์ จ 1/5/2017
ศ 14/4/2017 สงกรานต์ ศ 28/5/2017 สงกรานต์
   
กำหนดเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในชั้นปีที่ดูแลทุกวันพุธ 15.30-17.30 น
โดยมีการบันทึกการให้คำปรึกษาไว้เป็นหลักฐาน
Go to top