เกี่ยวกับสาขาวิชา

ปรัชญา              มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน สานคุณธรรม ผู้นำสิ่งแวดล้อม

ปณิธาน             มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรมสู่สังคม

วิสัยทัศน์                 เป็นผู้นำในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นักปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์         จิตสาธารณะ  สร้างลักษณะนิสัย  ร่วมใจพัฒนาวิชาชีพ
เอกลักษณ์        บัณฑิตนักปฏิบัติ  มีจิตสาธารณะ  สร้างลักษณะนิสัย  ร่วมใจพัฒนา  เชี่ยวชาญ

เป้าประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการและปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตให้มีความสามรถด้านการวิจัยและเผยแพร่ความรู้ความเข้าทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้ และข่าวสารสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
4. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน

ค่านิยมร่วม

        Environmental Science

          E       =       Excellence                    หมายถึง                ความเป็นเลิศ

          N       =       Nature                           หมายถึง                รักธรรมชาติ

          V       =       Vigor                    หมายถึง                ความกระฉับกระเฉง

          I         =       Intelligence                   หมายถึง                ความฉลาด มีไหวพริบ

          R       =       Respect                        หมายถึง                ความเคารพต่อกฎระเบียบ

          O       =       Opportunity                   หมายถึง                การมีโอกาสที่ดีในอนาคต

          N       =       Niche                             หมายถึง                รู้จักหน้าที่

          M      =       Morality                         หมายถึง                มีศีลธรรม คุณธรรม

          E       =       Eager to Learn             หมายถึง                กระหายที่จะเรียนรู้

          N       =       Nurture                          หมายถึง                การฝึกฝน พร่ำเพียร

          T       =       Transparency               หมายถึง                ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

          A       =       Ability                             หมายถึง                มีความสามารถในการงาน

          L       =       Loyalty                          หมายถึง                ความซื่อสัตย์

          S       =       Sciences             หมายถึง                ความเชี่ยวชาญในศาสตร์

          C       =       Community services   หมายถึง                บริการชุมชน

          I         =       Identity                                    หมายถึง                ความมีเอกลักษณ์

          E       =       Ethics                                     หมายถึง                จริยธรรม

          N       =       Notion                                     หมายถึง                ความคิด ไอเดีย

          C       =       Cleanliness                            หมายถึง                รักษาความสะอาด

          E       =       Efficiency                      หมายถึง                ความมีประสิทธิภาพ

        Science

          S       =       Sense of Belonging              หมายถึง                รู้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมแก้ปัญหา

          C       =       Convergence of High Performance Organization    หมายถึง     มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

          I         =       Internationality                       หมายถึง                เป็นสากล

          E       =       Experience Base Learning            หมายถึง                เรียนรู้ ควบคู่ประสบการณ์

          N       =       Novelty                                   หมายถึง                ทันสมัย

          C       =       Conservation of Cultural and Local Wisdom  หมายถึง       อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          E       =       Expertise                      หมายถึง                ความเป็นมืออาชีพ

 

Go to top