ดร. ดวงพร กาซาสบิ (ประเสริฐสรรพกิจ)

Ph.D. Urban Environmental Management Asian Institute of Technology (AIT) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

ดร. สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ

Ph.D. Environmental Science, Edith Cowan. Australia (ECU)

รองประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

 

อาจารย์ทรงศักดิ์ วิชุมา

วท.ม. การจัดการลุ่มน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

อาจารย์มนฤดี ไวทยวรรณ

วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

อาจารย์เพ็ญศรี ลียวัฒนานุพงศ์

ศษ.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top