อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (อาคาร 15)  ชั้น 12
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02 942 6800 ต่อ 5161