ประวัติความเป็นมาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

             เริ่มแรกเมื่อปี 2526 มีการบริหารงานในรูปแบบของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการจัดการเรียนการสอน และอบรมให้แก่ข้าราชการกรมสามัญศึกษา อาจารย์วิทยาลัยครูและบุคคลภายนอกที่อาคาร 5 ห้อง 527 วิชาที่เปิดสอนได้แก่ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน เบสิก โดย มีอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มาช่วยสอน

               ปี 2529 ได้เริ่มก่อตั้งเป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ประจำภาควิชา 3 ท่าน และได้ย้ายจากห้อง 527 ไปอยู่ ณ.อาคาร 4 ห้อง 431 432 433 ซึ่งได้รับมอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 16 บิทจากบริษัท IBM จำนวน 22 เครื่องมาใช้ในการเรียนการสอน ต่อมาได้มีอาจารย์ย้ายมาจากที่ต่าง ๆ อีก 3 ท่าน ระยะนั้นได้เปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

                ปี 2535 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปีและปริญญาตรี 4 ปีสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่อาคาร 6 ชั้น 2 และ 4

                ในปี 2542 โปรแกรม ได้ย้ายที่ทำการไปตั้งอยู่ ณ อาคาร จันทรากาญจนาภิเษก15 ชั้น บริเวณชั้นที่ 12 เป็นที่ทำการปัจจุบัน