ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   วิทยาการคอมพิวเตอร์เด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา
วิสัยทัศน์  เป็นสาขาวิชาที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และบริการชุมชน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ
2) วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
3) บริการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4) อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5) ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย